Full Time Staff

Jayanta K. Pokharel

Principal/Director

Sadhana Shrestha

Vice-Principal

Udhar Shrestha

Program Coordinator

Krishna Maya Shrestha

Program Coordinator

Sushama Ghimire

Asst. Program Coordinator

Bikrant Shrestha

Asst. Program Coordinator

Archana Karki

Program Officer

Shanta Bhattarai

Accounts Assistant

Bishnu Dhakal

System Operator

Milan Shrestha

Sports Incharge

Support Staff

Madhav Koirala

Facilities Supervisor

Pashupati Bhujel

Program Aide

Santosh Magarati

Program Aide

Bhishwo Lal Shrestha

Security Supervisor

Ravi Lal Gautam

Bus Driver

Bhakta Bahadur Shrestha

Bus Helper

Sabitri Shrestha

House keeper-Part time

Sushma Tamang

School Council

Mr. Jayanta K. Pokharel

Principal /Director

Ms. Sadhana Shrestha

Vice Principal

Ms. Udhar Shrestha

Program Coordinator

Ms. Krishna Maya Shrestha

Program Coordinator

Mr. Raj Kishor Shakya

Asst. Operation & HR Manager

Ms. Sushama Ghimire

Asst. Program Coordinator
MA, TribhuvanUniversity, Nepal

Mr. Bikrant Shrestha

Asst. Program Coordinator
MBA, Pokhara University, Nepal

Ms. Archana Karki

Program Officer
BBS, Tribhuvan University, Nepal

Mr. Bishnu Dhakal

System Operator
BBS, Tribhuvan University, Nepal

Ms. Shanta Dhungana

Account Assistant
BBS, Tribhuvan University, Nepal

Mr. Madhav Koirala

Facility Supervisor
BA, Tribhuvan University, Nepal